INFORMACJE OGÓLNE O DOTACJACH

Fundusze Unii Europejskiej, które Polska otrzyma w latach 2014 – 2020 to istotna szansa rozwoju firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz wielu innych podmiotów.

Miliardy euro zostaną przeznaczone na inwestycje w polskie przedsiębiorstwa, wdrażanie nowych technologii, odnawialne źródła energii, poprawę infrastruktury w miastach i gminach.

Programów, które stanowią popularne źródło bezzwrotnych dotacji jest wiele, najbardziej znaczące to Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Spółka greenNet Doradcy oferuje usługi, które zapewnią wybór optymalnych rozwiązań oraz bezzwrotne finansowanie planowanych inwestycji.

Nasza firma zapewnia kompleksową pomoc w zakresie szeroko dostępnych dotacji dla:Specjalizujemy się w projektach z zakresu:

  • Odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
  • Programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  • Współpracy przedsiębiorstw i nauki – projekty badawcze i innowacyjne


Programy oferujące wsparcie finansowe dla przedsiębiorców oraz samorządów:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspiera inwestycje mające na celu poprawę środowiska naturalnego oraz stan polskiej infrastruktury. Do głównych założeń tego programu można zaliczyć m.in.:
  • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym,
  • promowanie strategii niskoemisyjnych,
  • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, rozwój wysokosprawnej kogeneracji,
  • ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
  • rozwój infrastruktury,
  • poprawa bezpieczeństwa energetycznego.


W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko szczególny nacisk jest położony na gospodarkę niskoemisyjną, czyli inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii takimi jak słońce, woda, wiatr.

Samorządy otrzymają z tego programu dotacje m.in. na wzrost efektywności energetycznej, ochronę środowiska, transport miejski.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dofinansuje również firmy w działaniach związanych z poprawą efektywności energetycznej: modernizacją i rozbudową linii produkcyjnych, zastosowaniem technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, budową instalacji OZE.

Pieniądze dla przedsiębiorstw znajdują się również w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 -2020, który zapewnia szerokie finansowanie procesu wdrażania nowych technologii oraz działalności badawczo – rozwojowej.
W tym zakresie Fundusze przeznaczone dla MSP mają się przyczynić do podnoszenia ich konkurencyjności oraz zdolności inwestycyjnej. Program umożliwia przedsiębiorcy dokonanie zasadniczych zmian produktów lub całego procesu produkcyjnego, zwłaszcza przez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację.

Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego i firmy będą mogły korzystać z Regionalnych Programów Operacyjnych, które są realizowane przez każde z województw.

Tutaj też są dostępne szerokie możliwości dofinansowania inwestycji wspierających efektywność energetyczną dla głównych grup beneficjentów pomocy europejskiej.
Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły uzyskać wsparcie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej/budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne; budowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na inwestycje związane z wdrożeniem energooszczędnych technologii produkcji (np. zamiana technologii, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wprowadzenie systemów zarządzania energią), kompleksową termomodernizację budynków, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (na użytek własny jak również na sprzedaż do sieci).

Co więcej Regionalne Programy Operacyjne będą wspierały takie działania jak badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, społeczeństwo informacyjne, ochrona środowiska, turystyka, inwestycje w kulturę, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną.

W nadchodzących latach każda instytucja będzie mogła realizować inwestycje ze środków unijnych, angażując minimum własnego kapitału.

Wykorzystanie środków unijnych do rozwoju jednostek to proces długotrwały, do którego powinny się one przygotować. Pierwszym i jednocześnie najważniejszym krokiem jest przeprowadzenie rzetelnej analizy potrzeb instytucji i zbudowanie odpowiedniej strategii.