DOTACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość pozyskania dofinansowania na poprawę infrastruktury w miastach i gminach:

1. Wdrożenie rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, racjonalizacja zużycia energii, termomodernizacja budynków publicznych w poniższym zakresie:
 • budowa, przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych np.: energia wodna, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia z biogazu, energia z biomasy,
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (m.in. ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych), modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • budowa/modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych,
 • budowa/modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
 • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE.


2. Poprawa stanu środowiska
 • poprawa gospodarki odpadami komunalnymi m.in. przez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku,
 • poprawa gospodarki odpadami innymi niż komunalne przez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpadów,
 • poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi.


3. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej
 • budowa, rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków,
 • budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych,
 • budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • budowa, modernizacja kanalizacji ściekowej.


4. Budowa/modernizacja dróg publicznych
 • budowa dróg regionalnych (wojewódzkich) i lokalnych (gminnych i powiatowych),
 • przebudowa, rozbudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) i lokalnych (gminnych i powiatowych).


5. Rozbudowa/wymiana infrastruktury transportu publicznego
 • modernizacja floty transportu publicznego,
 • budowa/przebudowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego,
 • zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego.


6. Ochrona i zachowanie zasobów kultury oraz dziedzictwa naturalnego
 • ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury,
 • budowa, przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej,
 • wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i zasobów kultury do rozwoju turystyki.


7. Wzmocnienie systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich i towarowych
 • modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej,
 • modernizacja kolejowej infrastruktury dworcowej,
 • modernizacja linii kolejowych,
 • zakup nowego taboru kolejowego lub inwestycje podnoszące jego standard.


8. Poprawa jakości infrastruktury zdrowotnej
 • modernizacja, przebudowa obiektów infrastruktury ochrony zdrowia,
 • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną związaną z opieką nad matką i dzieckiem.


9. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej
 • inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego,
 • inwestycje w infrastrukturę szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie kształcenia ogólnego, zawodowego lub ustawicznego,
 • inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego.


10. Wdrożenie rozwiązań z zakresu usług elektronicznych, technologii informatycznych
 • wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury,
 • rozwój elektronicznych platform usług administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zapewniających powszechny, otwarty dostęp dla obywateli,
 • inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych,
 • przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji lub systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.