DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorcy mają szerokie możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój firm w poniższych obszarach:

1. Rozwój działalności badawczo – rozwojowej, opracowanie nowych produktów:
 • przeprowadzenie procesu badawczego związanego z opracowaniem nowych produktów/usług,
 • utworzenie i rozwój laboratoriów/działów badawczych w przedsiębiorstwie,
 • rozwój infrastruktury B+R,
 • współpraca z jednostkami naukowymi.

Koszty, które podlegają dofinansowaniu to m.in.
 • wynagrodzenia personelu,
 • koszty sprzętu,
 • koszty surowców, materiałów,
 • koszty usług badawczych, wiedzy technicznej oraz usług doradczych,
 • koszty operacyjne.


2. Wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług
Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, wsparcie działalności produkcyjnej/usługowej, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań m.in.:
 • budowa/rozbudowa hali produkcyjnej,
 • zakup parku maszynowego,
 • wdrożenie nowych technologii,
 • informatyzacja/technologie ICT

Koszty, które podlegają dofinansowaniu to m.in.:
 • zakup środków trwałych,
 • zakup technologii,
 • materiały i prace budowlane,
 • zakup gruntu, nieruchomości,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how; nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.


3. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Wdrożenie rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej m.in.:
 • budowa, przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych np. energia wodna, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia z biogazu, czy też z biomasy
 • modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 • modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie,
 • budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE,
 • zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii.

Koszty, które podlegają dofinansowaniu to m.in.:
 • zakup środków trwałych,
 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • materiały i prace budowlane,
 • zakup gruntu.


4. Ochrona własności przemysłowej
Uzyskanie ochrony patentowej na rynkach zagranicznych.

Koszty, które podlegają dofinansowaniu to m.in.:
 • koszty rzecznika patentowego,
 • koszty opłat urzędowych,
 • koszty tłumaczeń.


5. Rozwój firmy na rynkach zagranicznych
Wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu:
 • uczestnictwo w targach zagranicznych,
 • działania z zakresu promocji przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, międzynarodowej współpracy gospodarczej,
 • wsparcie doradcze przedsiębiorstw.