OFERTA DLA FIRM

Powodzenie działalności przedsiębiorstwa w znacznej mierze uzależnione jest od właściwego doboru jego źródeł finansowania. Dysponowanie przez firmę odpowiednimi środkami, umożliwia jej dalszy rozwój oraz zapewnia płynność finansową. Przedsiębiorcy mają szerokie możliwości w pozyskaniu dofinansowania na rozwój firm w poniższych obszarach:

  • ekspansja działalności badawczo – rozwojowej, opracowanie nowych produktów (np. utworzenie i rozwój laboratoriów/działów badawczych w przedsiębiorstwie czy współpraca z jednostkami naukowymi),

  • wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług (rozbudowa hal produkcyjnych, informatyzacja firmy),

  • wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (np. poprzez przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych lub budowa/ rozbudowa i modernizacja instalacji OZE),

  • ochrona własności przemysłowej w tym uzyskanie ochrony patentowej na rynkach zagranicznych,

  • rozwój firmy na rynkach zagranicznych, wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, uczestnictwo w targach zagranicznych.