Oferta dla Gmin

Celem działań prowadzonych w Gminach jest budowa świadomości wśród mieszkańców Gminy dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla osiągnięcia konkretnych korzyści jej mieszkańców i szeroko pojętych korzyści dla całej Gminy.

greenNet Doradcy zapewnia kompleksowe wdrożenie innowacyjnych projektów dla Gminy i jej mieszkańców dotyczących rozproszonej energetyki związanej z OZE.
Standardem we współpracy z Gminą są trzy zakresy działań, spójne w idei i promocji OZE na jej terenie:

 • Program PROSUMENT – NFOŚiGW – program ten oferuje budowę mikroinstalacji dla mieszkańców Gminy montowaną na ich domach i budynkach gospodarczych. Prąd produkowany jest na własne potrzeby, z możliwością odsprzedaży jego nadwyżek do zakładu energetycznego. Dzięki programowi właściciele PV otrzymują niższe rachunki za prąd lub ich brak, a także możliwość generowania oszczędności.

 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej należącej do Gminy (moc liczona w MW), która produkuje prądu elektrycznego na sprzedaż. Gmina dzięki temu otrzymuje gwarantowany zysk, który bezpośrednio zasili jej budżet.

 • Indywidualni mieszkańcy Gminy posiadający większe areały, które dla danego gospodarstwa w połączeniu z dotacją jaką można uzyskać pod kątem instalacji fotowoltaicznej może być zarówno dodatkowym atrakcyjnym źródłem przychodów jak i elementem wyróżniającym gospodarstwo w całej Gminie w zakresie ekologii.

Jednostki samorządu terytorialnego mają szerokie możliwości pozyskania dofinansowania na poprawę infrastruktury w miastach i gminach poprzez:

 • Wdrożenie rozwiązań z zakresu OZE, racjonalizacja zużycia energii, termomodernizacja budynków publicznych

 • Poprawę stanu środowiska w tym zmianę gospodarki odpadami komunalnymi, innymi niż komunalne i niebezpiecznymi,

 • Poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej a w tym rozbudowę systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków czy modernizację sieci kanalizacyjnych

 • Budowę/modernizację dróg publicznych,

 • Rozbudowę/wymianę infrastruktury transportu publicznego lub zbiorowego,

 • Ochronę i zachowanie zasobów kultury oraz dziedzictwa naturalnego,

 • Wzmocnienie systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich i towarowych, w tym modernizacje istniejącej infrastruktury kolejowej i dworcowej,

 • Poprawę jakości infrastruktury zdrowotnej jak np. modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, lub inwestycje w infrastrukturę zdrowotną związaną z opieką nad matką i dzieckiem,

 • Modernizacje infrastruktury edukacyjnej,

 • Wdrożenie rozwiązań z zakresu usług elektronicznych, technologii informatycznych.